Thursday, 1 November 2012

ཟུར་མཆན་བཏགས་ཚུལ།

རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པོ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རུང་བ་གཟིགས་གྲུབ་རྗེས་བསམ་ཚུལ་ལམ་མཆན་འདེབས་པར་འདོད་ན། འོག་གི་༼comment ༽ཟེར་བ་གཅིག་མནན་ན་ཡི་གེ་བྲི་ས་གཅིག་འཆར་འོང་། དེར་བྲིས་རྗེས་སུ། comment as ཞེས་པ་ནས། name/ URLཞེས་པར་གདམས། ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་ཤར་འོང་། དང་པོ་དེར་། བོད་དབྱིན་གང་རུང་གིས་མིང་ཞིག་བྲིས། གཉིས་པ་དེ་སྟོང་པ་བཞག་ནའང་ཆོག དེ་ནས་continue ལ་སོང་། དེ་ནས་post comment་ལ་སོང་། ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་ངོ་བཤུ་བྱེད་རྒྱུ་འཆར་སྲིད། དེ་དག་འོག་གི་རེའུ་མིག་ནང་དུ་བཤུས་རྗེས། ཡང་བསྐྱར་post comment མནན་ན་ཟུར་མཆན་བཏགས་ཚར་བ་ཡིན། 

2 comments:

  1. འཇིགས་མེད།1 November 2012 at 03:25

    This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

    ReplyDelete